Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en onze cliënten en klanten. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie, die je ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld en garanderen een zorgvuldige en discrete omgang hiermee. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens die wij verwerken

MxBlue verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten, klant bent en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor je de gegevens hebt verstrekt.

 • – voor- en achternaam;
 • – geslacht;
 • – nationaliteit;
 • – geboortedatum;
 • – adresgegevens;
 • – telefoonnummer;
 • – e-mailadres;
 • – tarieven;
 • – beschikbaarheid;
 • – CV: werkervaring, opleiding, vaardigheden;
 • – Linked-in profiel;
 • – functie;
 • – overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld op deze website, in overige correspondentie en/of via telefonisch contact.

Mochten jouw persoonsgegevens door een derde aan ons worden verstrekt, dan veronderstellen wij dat dit met jouw toestemming gebeurt en dat een derde jou informeert dat wij je persoonsgegevens verwerken. Wil je exact weten welke gegevens wij van je verwerken, laat het ons weten, dan informeren wij je hier graag over.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

MxBlue kan de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je verwerken:

 • – Burgerservicenummer (BSN), indien je wordt ingezet bij één van onze klanten;
 • – verklaring omtrent gedrag (VOG), indien je wordt ingezet bij één van onze klanten en zij dit van ons verlangen;
 • – eigen verklaring omtrent betrouwbaarheid, indien je wordt ingezet bij één van onze klanten en zij dit van ons verlangen;
 • – eed/belofte, indien je wordt ingezet bij één van onze klanten en zij dit van ons verlangen.

Waarom we gegevens nodig hebben

MxBlue verwerkt je persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden:

 • – het aangaan van een arbeidsverhouding (arbeidsovereenkomst/overeenkomst van opdracht) en de daarvoor relevante administratievoering (inclusief de precontractuele fase en arbeidsbemiddeling);
 • – het onderhouden en uitvoeren van de arbeidsverhouding en het voeren van een (personeels- en salaris)administratie;
 • – het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst tussen MxBlue en onze opdrachtgevers;
 • – kwaliteits- en managementdoeleinden, zoals interne controles, audits, accountantscontrole en certificeringen;
 • – de beoordeling van de geschiktheid en beschikbaarheid voor arbeidsbemiddeling;
 • – het voldoen aan onze re-integratieverplichtingen;
 • – het aanvragen van subsidies, premiekortingen etc. (en de beoordeling of betrokkene daarvoor in aanmerking komt);
 • – het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op MxBlue rusten;
 • – het voldoen aan een gerechtelijk bevel of vonnis;
 • – informatie verstrekken over onze diensten en antwoorden geven op je vragen.

Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en waarvoor deze strikt noodzakelijk zijn.

De persoonsgegevens worden slechts verwerkt, indien aan een van de volgende voorwaarden (grondslagen) is voldaan:

 • – het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je betrokken bent inclusief de precontractuele fase;
 • – het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op MxBlue rust;
 • – Je hebt toestemming gegeven (met deze grondslag gaan we zeer terughoudend om en deze komt dan ook zelden voor);
 • – het is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van MxBlue of een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van betrokkene zwaarder wegen dan de belangen van MxBlue en/of de derde.

Hoe lang we gegevens bewaren

MxBlue zal je persoonsgegevens bewaren zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden als hiervoor genoemd. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden jouw persoonsgegevens vernietigd. Als je als sollicitant bij ons wordt ingeschreven om te worden bemiddeld voor werk, geef je toestemming om je gegevens te verwerken. Deze gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard na het laatste contact, tenzij er een arbeids/opdrachtovereenkomst tot stand komt.

Als er een arbeidsovereenkomst (of andersoortige overeenkomst) tot stand is gekomen zal MxBlue de persoonsgegevens vanzelfsprekend bewaren gedurende de looptijd van de overeenkomst, maar bij beëindiging niet langer dan twee jaar, tenzij er op MxBlue een wettelijke verplichting rust om de persoonsgegevens langer te bewaren. Een langere (wettelijke) bewaarplicht geldt voor MxBlue (in elk geval) in de volgende situaties:

 • a. Voor alle persoonsgegevens die zich bevinden in de loonadministratie, geldt dat MxBlue deze gedurende 7 jaar bewaart. Deze termijn vangt aan, aan het einde van het boekjaar waarin de administratie ‘actuele waarde’ heeft, en dus niet per definitie vanaf het einde van de arbeidsovereenkomst.
 • b. De hieronder onder i t/m iii opgesomde gegevens zal MxBlue tot 5 jaar bewaren na het einde van het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst is geëindigd:
 • i. Formulier loonheffingen;
 • ii. Kopie identiteitsbewijs;
 • iii. Administratieve gegevens over ziekteverzuim.

Indien een bepaald persoonsgegeven onder meerdere wettelijke regelingen valt, voor wat betreft een verplichte bewaartermijn, dan wordt de bewaartermijn aangehouden die als laatste afloopt. De gegevens kunnen langer worden bewaard als er sprake is van een geschil tussen partijen.

MxBlueverkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ingeval wij je persoonsgegevens naar een opdrachtgever sturen in het kader van arbeidsbemiddeling, zal dit alleen gebeuren met jouw toestemming. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. MxBlue blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

MxBlue gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking en het gebruiksgemak van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie, die eerder is opgeslagen, via de instellingen van je browser verwijderen.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren, zoals locatiegegevens, gegevens over jouw activiteiten op de website, het IP-adres, internetbrowser en type apparaat. MxBluemaakt gebruik van Google Analytics. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt op grond van de geldende wet- en regelgeving – en overeenkomstig de daarin opgenomen voorwaarden – de volgende rechten:

 • – om inzage te vragen in je persoonsgegevens;
 • – om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen;
 • – om onvolledige informatie compleet te maken;
 • – in bepaalde gevallen om je persoonsgegevens te laten wissen;
 • – in bepaalde gevallen om verwerking van je persoonsgegevens te laten “beperken”;
 • – in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens;
 • – in bepaalde gevallen om je persoonsgegevens te verkrijgen en over te dragen;
 • – om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • – onverwijld geïnformeerd te worden door MxBlue wanneer er een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, die waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor je rechten en vrijheden, tenzij MxBlue hiertoe niet verplicht is op grond van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Met een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt bedoeld: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar administratie@MxBlue.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. MxBlue zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we de weigering toelichten.

Beveiliging

MxBlue neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze administratie via info@MxBlue.nl. MxBlue heeft de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:

 • – beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • – TLS (voorheen SSL) wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk;
 • – Google SPF Records is een internetstandaard die wij gebruiken om te voorkomen dat je uit onze naam e-mails ontvangt die spam of virussen bevatten en/of zijn bedoeld om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen;
 • – DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op deze manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres;
 • – zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens;
 • – de beveiliging is op een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is.

Afsluiting

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken. MxBlue heeft geen invloed op de wijze waarop deze platforms met je persoonsgegevens omgaan, draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

MxBlue behoudt zich het recht voor de privacy verklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. De meest recente versie van de privacy verklaring is altijd van toepassing.